【公務員面接対策】まとめ

97223_yja2mgzhmdlkowm3mjyxmmq0njzmodc0mmuzzmfjnjk

国家公務員内定者: お礼メールとアドバイス

97222_ztdhzdjindu3ytu1njjjnzeyzdk4ymexyjg0m2e3mtg

市役所内定者: お礼メールとアドバイス

97203_ythjyzjhmdlinme4nzgxmwnmnzuxyjg0ywi2mjjhmwe

県庁内定者: お礼メールとアドバイス

114443_zwfinty2zwq3ytnimjy2nza5owuzowuxywmynze0mtc

【県庁技術職】 土木職質問を分析

113350_yzcyodvmn2uzotq3yzvkodnmmzkxy2vhzwflnjczndm

【コンピテンシー面接】 公務員における コンピテンシー面接とは?

113353_n2q4ntbhmzu5zwrmnjjlmtk1yjqwnjhingnhnwvlzda

【コンピテンシー面接】 準備するべきこと

113356_ymninjdhodnmzjbmzwfmntnkzwfmzge1odqwnjqym2m

【性格検査】 YG性格検査とクレペリン検査 から分かること

114174_nmi5zwzjmwjmyzc3zwuzn2uzy2nhnzhkzgvjmjmznta

【自治体研究】 広域自治体の調べ方

114176_mme4oti3n2njmdbkmzjjmgy4ytc0nwy2ntc4mja0mgy

【自治体研究】 基礎自治体の調べ方

114125_ytfhyjfhmjqxodjhymzhndcxzmvimzrmzde4zda3njm

【小論文】 論理的な文章を書くために

114027_zjfhndvlztbmytbmn2ezymm2otq5njcyngzhmddjodm

【面接カード】面接カードを書く際、 言葉の使い方に気をつける

114124_yjiwmzdhzjc2mtg3ytnkmjviytu3zgyxndrioddjzme

【面接カード】 手書きで履歴書・面接カード 記入時の注意点

114078_njkzodcxmdfmyzizndg4ndmwyjbhzmmynju3ytyyntc

【面接カード】 面接カード書く際の 小さなテクニック

114029_othlyti2otkwndrintm5mgmyodyyzjdjywe4zmeyn2y

【面接カード】長所と自己PRの違い (私の考え)

114782_mjm3zge0yjc3odhizmq3mmjmnmzlowy3owi1ntk1mjy

【面接カード】 知っておくとよい言葉の使い方

113988_ymywodblzdnhztyzm2rjmzezmta4zmrhnjzhmtkymwi

【プレゼン面接】シナリオの組み立て方

60854_nmy5zgixmzdinjzjyjm2nwe3zjzkody3zjezntflzgm

【面接】アイスブレイク

60935_y2fknzbhogmwntu1ztmxmmexodjjywfmmmezmtyyztu

【面接】自己紹介

6435_ytg4zmexndkyztyznzk5mwflywu5yzayzwq3mtu3ndy

【面接】志望動機

6411_ywe3ywuzotgwotq1odi1ogrimti2yje3njvjm2uwnwy

【公務員】なぜ 公務員なのですか?

6414_mgi3yjfhzdfhmzmwotm1mduzmjczztdhngjizdqymzq

【公務員】なぜ当市で 働きたいのですか?

6417_zgu0ymm3ytq3ndnkymuwmjc0ytg2yzkzyzg0nji3mja

【公務員】公務員の仕事って 何だと思いますか?

34723_nzm5ztg1oge4nzgyyzgwmdc4zwzky2niodk3nzewmta

【公務員】公務員として 向いているあなたの性格?

6418_ywq0ogy1mtq4ztcyy2uznti4mdjmodu2zjgwmdbkndk

【公務員】民間企業と 公務員の仕事の違いは?

6412_zdiwmwvhzjk1zgu0zjk1mdawndfkmmi1zdk3nzrhnwi

【公務員】なぜ ウチの自治体ですか?

44049_otnhnzk1zdzlmgy0yjy4odzmote1zjy0nzvkzdy5yzi

【公務員】民間企業と公務員 仕事の違い。

6413_yzbjmgy2mdqzmjviowrjyzk5zmm0m2yyndvhnjzmnzi

【公務員】なぜ仕事を 辞めてまで転職?

34769_ntjjmzbknmi0mdc2otgwmjrlzgqwnmu2yzu4mmmyytm

【公務員】なぜ 前職を退職したのですか?

34738_nmflmtk2zmfhntm4zdu3yzk3mdeyowm1nji0ntbjn2i

【公務員】困難なことを 乗り越えた経験。

34770_mguxywq3ntc1njeyzjlin2i1ywuxywy5ywfhyja5odu

【公務員】前職での一番の 失敗経験は何ですか?

6415_y2u4mgzhotewmwnlmdrkyjhjyjq4nmvjowq5mwyymtk

【公務員】どんな行政の 仕事に就きたいですか?

24460_mgvlyzdhnjriodllywm2zjflzdvhzwqyztawzdbmn2e

【公務員】どの部署で 働きたいですか?

6416_zmm2yjaxzdvkogjkota2ytczy2u4oguwzddkota2ywy

【公務員】どんな 能力・知識・スキル が活かせる?

60771_ztvimji0ytlmztvmnmq2ztk3ywvmmtblmmjlnwu3ndk

【面接】組織についての質問

60891_mmflztdinmzjn2u2mtrlmwe0ztyxodi4ngi5m2y2otg

【面接】◯◯の印象 (イメージ)?

60821_nje1yzq3otdkmdawy2q0nta0njvkztnindjhzwm4mdu

【面接】どんな役割が 多かったですか?

60884_njk4njg4mdi3otvhmjm4odjjmwu4zgi4mmrlngfhzwi

【面接】あなたの性格を ●●に例えると何?

60862_m2u0ndfimgvjytnlmzc0ntzlytgwyti1mzbimta1yjg

【面接】あなたの性格の 何が仕事に向いているか?

60873_zdhjntgwywu3ztk1nmmwzjlioguwmmi5mtdlzjzmytc

【面接】ボランティア経験

60860_nmrhywjlnjnhyzk4otq3mmy0ythlntfjnzewmzjknwu

【面接】周りから どんな人物と言われるか?

34814_yjk4mwzkmwfmzwi5ymy1mtmyzmzizde1njq4nda1nza

【公務員】苦手なタイプ の人はどんな人ですか⁈

60907_mji0mdvkzjq1m2u1nzk0nzkyndcxmmvizmiwzwzlmjg

【面接】意見が衝突した場合 どのように解決しますか?

60871_zgflogewodnmytbjmmjmm2mwn2y5njy2nzu3mzkznzg

【面接】 休日の過ごし方

60857_owywmme4yzyymgi5mjqznta2ndu0nmi5otvhytizmjy

【面接】特技はあるか?

6634_yjbjngjhmge0zgm5odnjmgm0m2iyody1ztdlm2mxodi

【公務員】 短所は何ですか?

60856_ndrlmdq2mwnjmgq3mzewyjg2otm1y2vmodjjogm4njk

【面接】趣味は何か?

60867_zgzim2q3yza4odnkmmjmmtu5ownhytllognkmtnkndm

【面接】進学時なぜ この学部学科を選んだ?

60888_njq0yjrkmwi5mdnlyzgzy2e3ymixnjlhzweynde0ywu

【面接】クレームを 言われた経験があるか?

6637_ngi3nwe2ntnhzwnjymuxn2mxotvmzdhknzy1nwnlnwi

【公務員】どんな時に ストレスを感じるのか?

60885_zwfmnzniytnlownmnta0zdewyzyxotfkmwnlmgvlnjq

【面接】1番の失敗 (挫折)経験は?

60822_mdviy2zhzgiwmtbjngu1ntlmnzzhy2uxzdu2zdgyywq

【面接】最後に 質問はありますか?

60780_zdu4zja4ndu2ymezy2y4mzm1mzhlnwrkotkxmznknjg

【面接】最後に アピールしたいことは?

6440_owm2odzjytkzmzqxymzmyjy5mwzjn2qxzdazmme0owm

【面接】あがり症の 克服方法

24867_mgixytmxzgmyn2vimzyxmgzkn2flmzc0mjc2mmflytg

【面接】集団討論対策まとめ

45920_mgrjnwyzmjbmmdyymtzhzwnlnzjmytzlzmyzotg1odm

【動画】公務員 面接質問

44270_otywotljmzcxyjq2mju3ztkxmjnhnzazmtg2otqzzjc

【集団討論】 見極める能力

45221_mdbhmdfjzmmynji2mgq4njrhmtq1zjg1njawzgy0nta

【公務員】適性検査は 何を使っているの?

114789_nti2zjdimgnlzja1ntg2yzezyze3n2rmn2i2zjrmoge

特別区採用ページから 「求める人物」を探る

98008_otc4yzy3mtu2yzayngjlodhmztrkyjc0mwywn2rhmwm

面接1日練習会 【市役所職員】

98007_n2qwyjbingy5odq2nmy3ownmyta3y2u3nde2nte5odq

面接1日練習会 【県庁職員】

97234_mzgwnjkynduznjg0nju5zgvlnjnlmzawzde0ogjjmgu

市役所 内定戦略

114187_otzjztgxyjnlztdkntm3mdqynjbhmtnlnjk4mjg3ogi

【独立行政法人】 採用情報の探し方

smtp08