17266_ndixmwe1ytc4zgvkzdq2mwq5y2fizjkwzte2ytewzjy
17303_zde2yzdjnda2nwe5ywmwztkyywu2ytvjndrizwrkymq
17314_ndlkyzlmodu1zjewn2rin2nmnzhknmewymyzyzfhnzu
18_ywjimjy5nzfimgqzm
エニアコミュニケーション
実践コース(専科進級コース)
18_ywe5y2y2mznjotrkn
エニアグラム専科コース
(エニアコミュニケーション進級クラス)

契約サービス

17266_ndixmwe1ytc4zgvkzdq2mwq5y2fizjkwzte2ytewzjy

エニアグラム専科コース

基礎である初級(エッセンシャルプロコース)を受講・終了された方

17303_zde2yzdjnda2nwe5ywmwztkyywu2ytvjndrizwrkymq

エニアコミュニケーション 実践コース

エニアグラムに基礎を学び、更にそれを他の学問と併せて進化させ習得したいと考える方。

17314_ndlkyzlmodu1zjewn2rin2nmnzhknmewymyzyzfhnzu

電話占い師受験コース

心理学を基礎として、占い師という職業を通じて相談者さんの支えになりたい方

18_ywjimjy5nzfimgqzm

エニアコミュニケーション 実践コース(専科進級コース)

エニアグラムに基礎を学び、更にそれを他の学問と併せて進化させ習得したいと考える方。

18_ywe5y2y2mznjotrkn

エニアグラム専科コース (エニアコミュニケーション進級クラス)

エニアコミュニケーションコース受講終了者向け 専門課程コース

smtp06